O nás

Stavebný podnik je stabilnou dodávateľskou spoločnosťou, ktorej história siaha do 60.rokov ako bývalý Okresný Stavebný Podnik ktorý sa transformoval na Mestský stavebný podnik a následne terajším vrcholovým manažmentom na STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Budujeme spoločnosť založenú na dlhoročných skúsenostiach našich predchodcov.

Chceme dosiahnuť úroveň, pri ktorej všetci naši partneri a zákazníci budú bez výnimky spokojní. Na naplnenie tohto cieľa smerujeme všetko naše doterajšie a budúce úsilie pre vytvorenie silnej modernej spoločnosti, ktorej základom je tvorivý tím ľudí stovky kmeňových zamestnancov so spoločným cieľom. O kvalite našej práce svedčí aj veľký počet získaných certifikátov a osvedčení.

Naša organizačná štruktúra-sem

Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane sídliskových celkov)

Činnosť stavbyvedúceho

  • pozemné stavby
  • dopravné stavby miestnej komunikácie
  • vodohospodárske stavby

Činnosť stavebného dozoru:

  • dopravné stavby
  • miestne komunikácie
  • pozemné stavby
  • vodohospodárske stavby

Staviteľ: - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Elektroinštalatérstvo
- revízia elektrických zariadení.
- výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu na zariadeniach s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov.
- odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu, zariadení s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov.

Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení určených na:
- rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane a všetky prípojky vyhotovené z nekovových materiálov
- spotreba plynov spaľovaním a výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW (vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri teplom spracúvaní) a všetky spotrebiče , pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín, ale len montáž